***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 062 289 1465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจทัวร์

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  ติดต่อสอบถามโทร 02 689 5144-5
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6วัน

  ราคา : 9,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวเหนือ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านสร้างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวางสี

   

  เสน่ห์เมืองมรดกโลกลาวเหนือ- หลวงพระบาง

  กรุงเทพฯ หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

  พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง

  ถ้ำติ่ง บ้านสร้างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวงสี

  โดยรถโค้ชปรับอากาศ 6 วัน 5 คืน

  วันแรก กรุงเทพฯ —หนองคาย

  18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทาง สู่ จังหวัดหนองคาย (บริการอาหารกล่องบนรถ) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง หนองคาย —วังเวียง —หลวงพระบาง —ตลาดมืด

  06.00 น. ถึง จ. หนองคาย ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจ ส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม

  07.00 น. จากนั้นเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพแดนไทย —ลาว จ.หนองคายนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - ลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 13 ระหว่างทางชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา เมืองกาสี, บ้านคิ้ว, กระจัง,จนถึงเมืองหลวง พระบาง

  เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองวังเวียง

  บ่าย นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์

  เย็น ถึงหลวงพระบาง นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมชนะแก้ว

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร *** หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น ***นำท่านกลับสู่ที่พัก ชนะแก้ว หรือ วังสวัส หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ถ้ำติ่ง —บ้านซางไห —พระราชวังหลวง —วัดวิชุน —วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี

  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  08.00 น. เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงเจ้ามหาชีวิตของลาว ตั้งอยู่กลางเมืองริมแม่น้ำโขง นมัสการพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านสู่ ปากอู ชมถ้ำติ่ง ถ้ำธรรมชาติอยู่ในภูเขาริมแม่น้ำโขง ถ้ำติ่งเป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแทน เทวดา เมื่อถึงสมัย พระเจ้าโพธิสาราช ค.ศ. 1527 มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มีคำสั่งให้ประชาชน เลิกความเชื่อถือผีภายในถ้ำติ่งพบพระพุทธรูปสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 จำนวนกว่า 3,000 องค์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้มีบางส่วนทำจากทองหรือหิน แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านช่างไห ฝั่งตรงข้ามบ้านช่างไหยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย เข้าชม พระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ซึ่งสถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม.หนัก 54 กก.กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ชม วัดวิชุนราช ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางอีกอย่างคือ พระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของเจ้าชีวิตวิชุนราช โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1514 เป็นพระธาตุทรงแปลกกว่าพระธาตุใด ๆ คนลาวเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” เพราะมีรูปคล้ายแตงโม หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทองวัดเก่าแก่ คู่เมืองหลวงพระบางสร้างสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1559-1560 ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปสร้างนครเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของล้านช้างวัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ ที่สวยงามกว่าวัดอื่น ๆ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น พระพุทธสีมา (พระอุโบสถ์) หอไหว้, หอกลอง และโรงเก็บโกศ ของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อปี ค.ศ. 1959 โรงเก็บโกศแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962 ปัจจุบันมีพระโกศอยู่บน ราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ทั้งสิ้น 3 องค์นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยธรรมล้านช้าง

  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สี่ ทำบุญตักบาตร —ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวงสี- วังเวียง

  05.00 น. ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง) และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง

  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังน้ำตกตาดกวางสี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อม กับชมความร่มรี่นเขียวชอุ่มรอบ ๆ บริเวณน้ำตก

  เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติ สวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือก เขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาวแวะ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว

  เย็น เดินทางถึงเมืองวังเวียง นำท่านเขาสู่ที่พัก โรงแรมทวีสุข

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านท่องทัศนาราตรี เมืองวังเวียง ตาม อัธยาศัย

  วันที่ห้า วังเวียง —เวียงจันทน์ —หนองคาย —กรุงเทพฯ

  06.00 น. สบายดียามเช้า สดใสรับวันใหม่

  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เวียงจันทน์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมานานกว่า200 ปี เข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั้นแวะแหกตาสามัคคี (ถ่ายรูปหมู่) ที่ องค์พระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย —ลาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษี

  เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร อำลาเมืองลาว ผ่านแม่น้ำโขงเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืม

  วันที่หก กรุงเทพฯ

  6.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  ***************************************

   

  Print

   

  188/18 The Tree Condo , Building B , Ground Floor , Lard Prow Wang Hin Road, Lard Prow , Bangkok 10230
  Tel.+(66)(0)2 689 5144-5   E-mail: sales@thephoenix999.net
  TAT License no. 11/06102