***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 062 289 1465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจทัวร์

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  ติดต่อสอบถามโทร 02 689 5144-5
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง 3 วัน โดยสายการบินลาว

  ราคา : 16,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พิพิธภัณฑ์ พระธาตุพูสี ตักบาตรเช้า วัดวิชุน ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวงสี บ้านผานม ตลาดค่ำ

   


  มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

  โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV)

  กำหนดการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง- วัดเชียงทอง-พระราชวัง (พิพิธภัณฑ์)-พระธาตุพูสี

  08.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4แถว R(ทางเข้าประตู 8)เคาน์เตอร์สายการบินลาว พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวก

  10.40น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบางโดย สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินQV643

  12.30น. เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองหลวงพระบาง

  บ่าย นำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา มากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดิน ที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชม สิม หรือ โบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง เที่ยวชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์) อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ. 1904(พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 1975(พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14เมตร หนัก 54กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ สักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง

  18.30น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

  พักที่โรงแรม เมืองหลวง (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง ตักบาตรเช้า - วัดวิชุน - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห - น้ำตกตาดกวงซี - บ้านผานม -ตลาดค่ำ

  05.00น. ตื่นเช้าไปร่วมทำบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูปสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง

  07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  08.00น. นำชมวัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราชปี ค.ศ. 1503-1504วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุนมีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง นำท่านเดินทางสู่ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูป ในวันขึ้นปีใหม่ลาว และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตอีกด้วย

  12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  เดินทางสู่บ้านซ่างไหโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น หมู่บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี มีอาชีพในการหมักเหล้า สาโท และเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ, กระเบื้องเคลือบเก่า วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว นำท่านชม หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1890ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของข้าราชบริพารของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้างผู้หญิงมีหน้าที่หลักคือ การทอผ้าถวายราชสำนักตามพระราชกระแสรับสั่งของเจ้ามหาชีวิตและพระราชวงศ์จนมีชื่อเสียงไปทั่ว ตราบจนกระทั่งเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 1518มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้ามหาชีวิต หมู่บ้านนี้จึงต้องหันมาทอผ้าขายให้กับนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงชี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติเล่นน้ำ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ

  19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

  หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว นำท่านเดินตลาดค่ำบนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด

  พักที่พักที่โรงแรม เมืองหลวง (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

  05.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  06.00น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  08.00น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV633 *

  09.40น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  ----------------- สิ้นสุดการบริการ -------------------

   

  Print

   

  188/18 The Tree Condo , Building B , Ground Floor , Lard Prow Wang Hin Road, Lard Prow , Bangkok 10230
  Tel.+(66)(0)2 689 5144-5   E-mail: sales@thephoenix999.net
  TAT License no. 11/06102